MOLI პროექტის მოკლე აღწერა

მოკლედ პროექტის შესახებ

MOLI არის „საბაზრო შესაძლებლობები საარსებო პირობების გასაუმჯობესებლად“ ლათინური აბრევიატურა. პროექტის MOLI კახეთში მიზანია მეცხოველეობის საბაზრო სისტემის გაუმჯობესებით რძის და ხორცის მწარმოებელ ფერმერთა შემოსავლების გაზრდა.  პროექტმა მისი მეორე ფაზა 2015 წლის დეკემბერში დაიწყო, რომელიც 2018 წლის ნოემბერში დასრულდება. პროექტი MOLI კახეთში დაფინანსებულია სამხრეთ კავკასიის შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SCO) მიერ და მას  შვეიცარული ორგანიზაცია HEKS/EPER ახორციელებს.

მოქმედების არეალი და მიდგომა

პროექტი MOLI კახეთში მიზნობრივ მოსარგებლეებად განიხილავს მცირე ფერმერულ მეურნეობებს, რომლებსაც ყავთ 10-ზე ნაკლები ძროხა ან /და ღორი. პროექტი მუშაობს კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში და პროექტის სამი კომპონენტის განსახორციელებლად: (i) ბაზრის გაუმჯობესებული წვდომა, (ii) გაუმჯობესებული პროდუქტიულობა  და (iii) ბიზნეს გარემო, იყენებს „აამოქმედე ბაზარი ღარიბებისათვის (M4P) მიდგომას.

ამოცანა 

პროექტი MOLI კახეთში საერთო ამოცანაა მცირე ფერმერულ მეურნეობებს გაეზარდოთ შემოსავალი და გაიუმჯობესონ ცხოვრების დონე გაუმჯობესებული პროდუქციის, მომსახურების, ინფორმაციის, ბაზრის წვდომის და საარსებო გარემოს საშუალებით. დასახული ამოცანის გადასაჭრელად პროექტი  მცირე ფერმერულ მეურნეობებთან მუშაობს ირიბად, კერძოდ იმ ბიზნესების მეშვეობით, რომელთანაც მეცხოველეობით დაკავებული ფერმერები ინფორმაციულად, ისევე როგორც მომსახურების და პროდუქციის შეძენა-რეალიზაციით არიან დაკავშირებულნი. პროექტის MOLI კახეთში მიზანია მეორე ფაზის ბოლომდე (2018 წლის ნოემბერი) მოსარგებლეთა რაოდენობამ 30,000 მიაღწიოს.

პროექტის კომპონენტების მიზნები

ბაზრის გაუმჯობესებული წვდომის კომპონენტის მიზანია მცირე ფერმერული ოჯახებისთვის შემოსავლის გაზრდა და საბაზრო სისტემაში გაუმჯობესებული პოზიციის დაკავება, რის შედეგადაც მათთვის უფრო ხელსაყრელ პირობებში მოხდება პირუტყვის, მეცხოველეობის  პროდუქტების და საფურაჟე კულტურების რეალიზაცია. ბაზარზე წვდომაში ძირითადი მოთამაშეები არიან მცირე და საშუალო ზომის გადამამუშავებელი საწარმოები. პროექტის MOLI კახეთში მიზანია მათი გაძლიერება, რომ გახდნენ მეტად კონკურენტუნარიანები და შესაბამისად საიმედო პარტნიორები რძის და ხორცის მწარმოებელი ფერმერებისათვის. საიმედო პარტნიორთან ერთად, ფერმერები დაიწყებენ ბაზარზე ორიენტირებული, ხარისხიანი პროდუქტის წარმოებას გაზრდილი რაოდენობებით.

ამ მიმართულებით MOLI კახეთში პროექტის მიერ გათვალისწინებულია შემდეგი ინტერვენციები

 • მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა (რძის საწარმოები, სასაკლაოები), ჰიგიენის და სურსათის უსაფრთხოების ნორმების დაკმაყოფილების მიზნით;
 • მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა საჭირო დანადგარების განახლებასა და ფინანსებთან წვდომაში;
 • სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობა მცირე და საშუალო ბიზნესების წარმომადგენლებს და ფერმერებს შორის ინფორმაციის გავრცელების მიზნით;
 • მცირე და საშუალო ბიზნესებს და საცალო სავაჭრო ობიექტებს შორის კავშირების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა;
 • პროფესიულ კოლეჯთან თანამშრომლობა, რომ შეიქმნას მოთხოვნაზე ორიენტირებული  რძის და ხორცის გადამუშავების კურსები.

 

გაუმჯობესებული პროდუქტიულობის კომპონენტის მიზანია საქონლისა და მარცვლოვანი კულტურების  პროდუქტიულობის გაზრდა სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებზე, მომსახურებასა და ინფორმაციაზე წვდომის გაუმჯობესებით. ამ მიზნის მისაღწევად და იქედან გამომდინარე, რომ ეკონომიკური ეფექტიანობა და მოგებაზე ორიენტირებული მეურნეობა სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება წვრილი ფერმერებისთვის, პროექტი MOLI კახეთში შემდეგი სახის ინტერვენციებს გეგმავს:

 • ვეტერინარული პრეპარატების შემომტან კომპანიებთან მუშაობა და მათი ჩართვა ვეტ. აფთიაქების ქსელის გაფართოებაში; ვეტ. აფთიაქებისთვის მაღალი ხარისხის წამლების მიწოდება ბაზრის შესაბამის ფასად და მომუშავე პერსონალისთვის პროფესიული რჩევების მიცემა;  
 • ახალ სამუშაო არეალში წარმატებული ბიზნეს მოდელების განვითარებაში ხელშეწყობა, როგორიც არის მაგ. სამმხრივი შეთანხმების მიხედვით თანამშრომლობა ფერმერებს, სასოფლო-სამეურნეო საშუალებების მომწოდებლებსა (მაგ. საკვები) და მომხმარებლებს / მყიდველებს (მაგ. ხორცი) შორის;
 • სასოფლო-სამეურნეო საშუალებების მომწოდებლების ხელშეწყობა მათი ქსელის განვითარებაში;
 • ხელოვნური განაყოფიერებისა და ჯიშის გაუმჯობესების მიმართულებით ინიციატივების ხელშეწყობა;
 • ექსტენციის საკითებში უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით, პროფესიული სასწავლებლების მხარდაჭერა რძის საწარმოებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მომწოდებლების ადგილობრივი კადრისათვის მოკლევადიანი სასწავლო კურსების შემუშავებაში.

 

ბიზნეს გარემოს ხელშეწყობის კომპონენტის მიზანია მეცხოველეობაში ჩართული მცირე ფერმერებისათვის და ბიზნესებისათვის გაუმჯობესებული ბიზნეს გარემოს შექმნა კახეთის რეგიონში. ამ მიმართულებით MOLI კახეთში პროექტის მიერ გათვალისწინებულია შემდეგი ინტერვენციები

 • კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგის ხელშეწყობა;
 • კერძო სექტორსა და სახელმწიფოს შორის რეგულარული ინფორმაციის გაცვლასა და პრობლემების ერთობლივად გადაწყვეტაში წვლილის შეტანა;
 • შვეიცარიის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისისათვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდება დიალოგის ეროვნულ დონეზე საწარმოებლად;  
 • ამ სფეროში ჩართული და დაინტერესებული ადგილობრივი ორგანიზაციების თანამშრომელთა უნარებისა და ცოდნის ამაღლება.

 

დონორი

sco logo

 

პროექტის განმახორციელებელი

HE H

ღვთისმშობლის ქ. 10, 2200, თელავი, საქართველო. ტელ. (+995 355) 235022